Dark mode
PLAY
Ja Jestem Chlebem Zywota
PLAY
(Jana 11,25). Ja jestem zmartwychwstanie i zywot. Praise the Lord! Chwalcie Boga!
Free
World - Traditional European
Previous peak charts position #228
Previous peak charts position in subgenre #4
March 08, 2008
MP3 4.2 MB
128 kbps bitrate
4:38 minutes
Lyrics
Ja Jestem Chlebem ¯ywota; I Am The Bread Of Life Translated from John 6 by Jay Droz 1. I am the Bread of life 1. (Jana 6,35). Ja jestem chlebem ¿ywota; He who comes to Me shall not hunger, Kto do Mnie przychodzi, ni­gdy ³akn¹a nie bedzie, He who believes in Me shall not thirst. Kto wierzy we Mnie, nigdy pra­gn¹c nie bedzie” No one can come to Me (Jana 6:44) Nikt nie mo¿e przyjœa do mnie Unless the Father draw him. Je¿eli go nie poci¹gnie Ojciec. REFRAIN And I will raise him up, (Jana 6,40). A ja go wzbudze And I will raise him up, A ja go wzbudze And I will raise him up on the last day. A ja go wzbudze w dniu ostatecznym 2. The bread that I will give 2. (Jana 6,51). A chleb, ktory Ja dam, Is My flesh for the life of the world, To cia³o moje, ktore Ja oddam za ¿ywot œwiata . And he who eats of this bread, Jeœli kto spo¿ywaa bedzie ten chleb, He shall live for ever, ¯ya bedzie na wieki. He shall live for ever. ¯ya bedzie na wieki. Refrain 3. Unless you eat 3. (Jana 6,53). Jeœli nie bedziecie jedli Of the flesh of the Son of Man Cia³a Syna Cz³owieczego And drink of His blood, I pili Krwi Jego, And drink of His blood, I pili Krwi Jego, You shall not have life within you. Nie bedziecie mieli ¿ywota w sobie. Refrain 4. I am the Resurrection, 4. (Jana 11,25). Ja jestem zmartwychwstanie I am the Life, i ¿ywot. He who believes in Me Kto we Mnie wierzy, Even if he dies, choaby i umar³, He shall live for ever. ¯ya bedzie (na wieki.) Refrain 5. Yes, Lord, we believe 5. (Jana11:27) Tak, Panie! Ja uwierzy³am, That You are the Christ, ¯e Ty Jesteœ Chrystus , The Son of God Syn Bo¿y Who has come Ktory mial przyjœa Into the world. na œwiat Refrain
Playlist