Dark mode
PLAY
Èerná
PLAY
...the black one...
Free
Creative Commons license
Commercial uses of this track are NOT allowed
Adaptations of this track are NOT allowed to be shared
You must attribute the work in the manner specified by the artist
Alternative - Avant Rock
Charts #10,750 today (peak #261)
Charts #579 in subgenre today (peak #18)
Jana Heckova/Hana Vankova
September 18, 2005
MP3 8.4 MB
128 kbps bitrate
0:00 minutes
Story behind the song
Black does not need to be a colour of sadness at all!
Lyrics
Èerná barvou smutku není, kdo pøisoudil jí ukøivdìní, kdy¾ pod èernoèerným nebem letním, bolestnì byl sevøen ¹tìstím, kdo beznadìjnì k zoufání, miluje vlasy havraní, a zná, jak se noèní kvìty zrosí, kdy¾ je rozechvìla píseò kosí, která vy¹la z nejèernìj¹ích per, kdo poznal èernost sametových her utopen v hebkosti snìní, èerná pøece barvou smutku není, to jen svírá bolest ¹tìstí to jen slastná tíha drtí èerná není barvou smrti, záøícím oèím uhelným, èerným perlám studeným, kdo poznal je a uvìøil, slovùm hebce kávovým, a písním ostru¾inovým, kdo jednou jenom pro nì ¾il, cítil vùni èerných rù¾í, øasy malované tu¾í, hebce vìjíø rozvitý, zná sladce èerné pocity a trpce vìrné snìní, pøece èerná smutnou není.
On 1 playlists
Playlist