Dark mode
PLAY
Du er dig selv (You are yourself)
PLAY
"Du er dig selv" (You are yourself) for soprano, clarinet, percussion and double bass is a mono drama written for the Danish ensemble Figura. It was performed in 2015.
Free
Classical - Contemporary
Previous peak charts position #217
Previous peak charts position in subgenre #62
Larke Sanderhoff
February 08, 2016
1 version uploaded:
MP3 8.7 MB  •  80 kbps bitrate  •  15:10 minutes
Lyrics
DU ER DIG SELV Jeg er sulten mit hjerte knurrer jeg hungrer efter en særlig smag min krop vil ha’ vil ha’ en bid af moderkagen. Snart buler jeg her snart jeg buler der mine fødder rummer et hav huden knager og brager i mens den krakelerer røde lamper blinker i blodsprængte pupiller, det er kemisk kompliceret, at få ønsket implementeret. Man siger: det er alt sammen indenfor rimelighedens grænser og dog. Man siger så meget, man siger: at hjertet vokser (for at øve sig i at elske mere, for at rumme utilstrækkelighed, dårlig samvittighed i en nær fremtid). Protesterne lyder i kroppens demonstration, arterierne gjalder, det er overarbejde. Hvad med os? råber venerne vredt, vi har ret til afspadsering. Det var ikke det her jeg skrev under på, siger blæren skuffet og tømmer sig midt på gaden, plask. Vi ringer til vores fagforening, råber benene i rødblå krampe. Telefonsvareren melder: kontoret er lukket de næste mange måneder. D d d, trrrr, ffff r s n t t t, n, drrr n g t, g t, g t p l t s k h Vi s d et nog, en sinde v a ren muli g hed m ed d en d erli g esti l ling eller li’ g g esti l ling eller oa e ua ia e e e o over under indeni ia e a ø e ø e æ e e e a e æ e e o ø Jeg drikker the af hindbærblade søde som sommer midt i en vinter. Noget trækker sig sammen, In Utero er titlen på et album af Nirvana, er det mon der du kommer fra? De synger med dybe stemmer højt oppe fra: Ebbe og flod hvid og fugtig rød og klistret stærk og svag livets lyd er på vej, vil frem. Pludselig står jeg midt i rummet midt i outer space og ligner en tohovedet drage ét ansigt ser lyset for første gang ét andet har fået for meget sol, adskilte og på én gang en. Efter skriget, det sidste brøl: jeg er din vogter nej, det var jeg allerede lang tid før du tog rejsen ud af min krop, metamorfet til et vagtsomt øje med skarpladte fingre og villige kløer en mund med giftig kløvet tunge ingen skal nogensinde gøre dig ondt. Til sidst husker jeg på: Du er skabt i mig jeg må sige farvel du er dig selv ______________________ YOU ARE YOURSELF I am hungry my heart is growling I am starving for a special taste my body wants wants a bite of the placenta. Soon I bulges here soon I bulges there my feet contains an ocean the skin creaks and roars while it cracks red lamps are flashing in bloodshot pupils, it is chemically complex, to get the desire implemented. They say: it is all within reason and however. They say so much, they say: the heart will grow (to practise how to love more, in order to accomodate the inadequacy, bad conscience in the near future). The protests are sounding in the demonstration of the body, the arteries are blaring, it is overtime. What about us? the veins shout angrily, We are entitled to time off. It was not this I signed on, the bladder says disappointed and empties in the middle of the street, plop. We will call our union, the legs cry in red-blue cramps. The answering machine reports: the office is closed for the next several months. T t t, ssss, ttt, l t ch t t t, ch, ssss ch n th, n th, n th p l t c l f There v were any poss, i bility th t e quali ty p s ch n or how s now p ab under th inside when th hen m ab under th inside oa e a ia e e e o over under inside ia e a ou e ou e ae e e e a e ae e e o ou I am drinking thé from raspberry leaves sweet like the summer in the middle of the winter. Something pulls together, In Utero is the title of an album by Nirvana, is that were you come from? They are singing with deep voices from high above: Ebb and flow white and wet red and sticky strong and weak the sound of life is coming, wants through. Suddenly I am standing in the middle of the room in the middle of outer space and I look like a two-headed dragon one face sees the light for the first time another one has gotten too much sun, separated and at the same time one. After the scream, the last roar: I am your guardian no, that I was already long before you started the journey out of me, metamorphed to a wary eye with sharply loaded fingers and willing claws a mouth with toxic forked tongue no one should ever do you harm. Finally I remember: You are my creation I have to bid farewell you are yourself
Playlist