Dark mode
PLAY
Papuri sa Diyos
PLAY
Feat. Elvis Somosot
Free
Creative Commons license
Commercial uses of this track are NOT allowed
Adaptations of this track are NOT allowed to be shared
You must attribute the work in the manner specified by the artist
Pop - Contemporary Christian
Previous peak charts position #132
Previous peak charts position in subgenre #21
Bagong Misal - J. Roel Lungay
1982
December 14, 2014
1 version uploaded:
MP3 5.3 MB  •  160 kbps bitrate  •  4:40 minutes
Lyrics
PAPURI SA DIYOS Text: Bagong Misal, 1982 Music by Fr. J. Roel Lungay, 1982 Vocal Arrangement by Fr. J. Roel Lungay and Fr. Peter Tiguelo Orchestrated and Performed by Elvis Somosot Antipono: Papuri sa Diyos sa kaitaasan 1 At sa lupa'y kapayapaan Sa mga taong kinalulugdan niya Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin Sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin Pinasasalamatan ka namin Dahil sa dakila mong angking kapurihan 2 Panginoong Diyos Hari ng Langit Diyos Amang makapangyarihan sa lahat Panginoong Hesukristo Bugtong na Anak Panginoong Diyos Kordero ng Diyos Anak ng Ama 3 Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan Maawa ka sa amin Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan Tanggapin mo ang aming kahilingan Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama Maawa ka sa amin Sapagkat ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon Ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan Kasama ng Espiritu Santo Sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen Text: Bagong Misal (1982) Music by Fr. J. Roel Lungay, Copyright © 1982 SASMA, Tagaytay City From the hymnal, MISASMA, No. 36, Tagaytay City (1982); Also from the hymnal, PAPURI NG NUEVA ECIJA, Page 125
On 3 playlists
Playlist