Dark mode
Ork Politechniki Opolskiej
Play
@OrkiestraPolitechnikiOpolskiej
Opole, opolskie  Poland https://www.orkiestra.opole.pl Joined January 2022
Orkiestra Politechniki Opolskiej i opolskie orkiestry partnerskie.
Impulsem do stworzenia zespo?u sta? si? wyst?p Orkiestry D?tej Zespo?u Szkó? Elektrycznych w Opolu na uroczysto?ci rozdania dyplomów absolwentom Wydzia?u Elektroniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. By?o to w styczniu 2006 roku. Muzycy z Elektryczniaka wyst?pili na zaproszenie dziekana prof. Tomasza Boczara, a ich prowadz?cy - Przemys?aw ?lusarczyk wpad? na pomys?, ?e skoro swoj? orkiestr? ma szko?a, to powinna j? mie? równie? uczelnia, zw?aszcza, ?e cz??? muzykuj?cych uczniów staje si? potem jej studentami, a obie placówki: szko?? i politechnik?, ??czy ?cis?a wspó?praca. Inicjatyw? popar? ówczesny rektor prof. Jerzy Skubis oraz prorektor ds. studenckich prof. Jerzy Jantos. Jeszcze w tym samym miesi?cu og?oszono oficjalny nabór do orkiestry, a wkrótce rozpocz?to regularne próby. Grupa studentów Politechniki Opolskiej wzmocniona o kolegów z ODZSE w Opolu zadebiutowa?a koncertem przed licznie przyby?? publiczno?ci? podczas ?wi?ta Politechniki Opolskiej, które odby?o si? w II kampusie uczelni, 4 maja 2006 r. Od samego pocz?tku orkiestra regularnie koncertuje na terenie miasta Opola i w kraju w ramach autorskich cyklów: Muzyczne impresje , Z orkiestr? po zamkach i pa?acach oraz w nowatorskich formatach: Opolski Ekspres D?ty i Z orkiestr? po Odrze. Te trzy ostatnie imprezy zosta?y nagrodzone wyró?nieniem - Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Opolskiego 2013. W 2020 roku Opolski Ekspres D?ty" otrzyma? nagrod? Opolska Marka 2019" w kategorii promocja regionu. W repertuarze zespo?u znajduj? si? nie tylko przeboje muzyki rozrywkowej i filmowej, ale te? w?asne kompozycje Przemys?awa ?lusarczyka. OPO jest zawsze ?yczliwie przyjmowana przez publiczno??, a w 2010 roku zdoby?a II nagrod? w XVIII Przegl?dzie Orkiestr Mniejszo?ci Niemieckiej - Le?nica 2010 w Lichyni. Siedzib? zespo?u i miejscem prób jest zespó? dydaktyczny ??cznik" przy ulicy Miko?ajczyka 16. Nieprzerwanie trwa tak?e nabór do orkiestry!
My Music
Please sign up or log in to post a comment.
Buy
Playlist