Dark mode
Patri Porga
PLAY
Patri Porga
PLAY
1 Top 10
3 Top 50
3 Tracks
1
Innu Ghal Min Igibha
Peak position #3
2
L-Avukat Utru
Peak position #21
3
Ghaziza Connie
Peak position #13
Band/artist history
Il kuncett tal Patri Porga u l-ejaculators bdiet fil 1994 fi zmien il boom tad diska ta l-Outhere Brothers "Dont Stop Wiggle Wiggle". Din kienet id diska li taghat lisfod ghall kant u dagha bil malti li tassew qanqlet muza ta kristu fost il hbieb. Darba minnhom..waqt gurnata ta buzz sfrenat sal bahar ta lghadira, L-Avukat Utru hareg bl-idea li missna nghaqqdu grupp u taghhha lisem ta "ejaculators". Din kienet idea li tassew sahhritna, izda materjal lest qatt ma kellna... Dakinhar...filwaqt li erhewlha lura lejn id dar hekk malli il patri porga intefa jghonos fis sodda, hass spirazjoni divina tqanqlu f'waqt il holm. Malli kien rieqed gew lewwel ftit kliem fmohhu "jien limbierek patri porga, inhobb nahxi bhall kamorra, xomm ir riha tinten gejja, dak ghax ghandi harja nejja" Fil pront qam u beda jikteb dawn il kliem kif gewh fwaqt il holma... dak il lejl..il porga inkonxjament kiteb id diska li taghat bidu ghall "L-innu ghall min igibha" li kienet tkun lewwel fost bosta diski hamalli li inkitbu minnu u lejaculators lohra, li tant ghamlu success f'pajjizna. Bla ebda dubju ta xejn liktar diska li imxiet zgur kienet "Ghaziza Connie". Diska li titratta fuq wiehed imxennaq li jispicca jitlef rasu wara ahba Huma hafna id-diski li ghadhom ma gewx irreleasejati izda inweghdu il fans taghna imxerrdin madwar id dinja li meta insibu naqa zobb ta hin inlestuhom. In nejk u id dahk huma lunika affarjiet li izzommna ghaddejjin f'dil liba dinja, lunika affarjiet li igegheluna inhossuna bnedmin....allura siehbi..ejja inqumu naqra fuq saqajna, u niggieldu u nehilsu mill liba bullshit u il burokrazzijja tan nies!!!..wara kollox...x'ghanna mill hajja RAHAL!
Have you performed in front of an audience?
U mela! ejja ha nghaddu buzz
Your musical influences
Dun Victor Grech, Il Blue Films, u id dagha malti
What equipment do you use?
Il Gangala
Anything else?
It-Teeny Weeny Peeny
READ MORE
READ LESS
Promoted Not related to artist
Promo
Shameless (Buy 1 Get 2 Free)
Promo
Cash Money I BUY 1 GET 3 FREE I *SALE*
Promo
No Games *Pop Smoke & Drill Type Beat*
PLAY
FOLLOW
SHARE
Playlist