Dark mode
NOVA(TRK)
PLAY
NOVA(TRK)
PLAY
2 Tracks
Grup uzun yýllardýr müzik piyasasýnda çeþitli gruplarda albümler,bar programý,konser ve çeþitli farklý projelerde birlikte ve ayrý ayrý yer almýþ 5 kiþiden oluþmaktadýr.Bu geçen yýllarda sahip olduklarý tecrübe,birikim ve fikirleri 2005 yýlý baþýnda NOVA ismi altýnda toplayýp yepyeni bestelerle performe etmek isteyen grup üyeleri enerjik ve dinamik canlý performanslarla dinleyici karþýsýna geçmek ve kýsa bir süre içinde aktif bir þekilde sahne almak niyetindedir...
Band/artist history
Ferit Tunçer (Vokal) 1974de Ýstanbulda dünyaya geldi. Ortaokul yýllarýnda gitar dersleri alarak müziðe ilk adýmýný attý. Metafor,Athena,Ýllegal Süttozu,Af gruplarýnda solistlik yaptý... Aycan Karadaþ (Gitar/Vokal) 1981de Istanbulda doðdu.1994 yýlýnda gitar çalmaya baþladý.Uzun yýllar gitar dersi aldý.Ayný zamanda Lityumda çalmaktadýr. Boðaziçi Üniversitesinde Yüksek Lisans eðitimini sürdürmektedir. Selim Eralp (Bass/Vokal) 1975'te Ýstanbul'da dünyaya geldi.1990'da müziðe baþladý.Bloody Tales,GOD-B-LESS,Crash and Burn,Confuse,Flashback,Coverdose,Fake,Taxi gruplarýnda bass çaldý.Kadýköy'de Soundcheck isimli bir prova/kayýt stüdyosu var. Koray Alarslan (Klavye) 1980'de Ýstanbul'da doðdu.Müziðe 1993'te baþladý.Why Black,Comma,Battlorn,Coverdose,Taxi adlý gruplarda çaldý. Þu anda Cem Köksal ve Northern Lights ile de çalýþmaktadýr... Erhan Çabuk (Davul) 1975'te Leverkusen Almanya'da doðdu.Müziðe 1992'de Decayed Dreams grubuyla baþladý.Berserk,Fake,Coverdose,Flashback,Crash and Burn,Confuse,Taxi gruplarýyla çalýþtý 1995'ten beri dövme sanatý ve grafik tasarým ile ilgileniyor.Kadýköy'de Odyssey Tattoo'nun sahibi...
Your musical influences
rock/metal 80's hard'n heavy
What equipment do you use?
Marshall ESP Bass Collection Pearl-Zildjian Shure Korg-Triton
READ MORE
READ LESS
PLAY
FOLLOW
SHARE
Playlist