Dark mode
MC Erdem
PLAY
MC Erdem
PLAY
1 Top 50
4 Tracks
#HipHop #Trap #FreeBeat #TrippieRedd #Instrumental #Music #BeatsforSale #HipHop #RapBeats #BeatsForSale #Rappers #Instrumentals #Beatstars #Trap #TrapBeats
1
MC Erdem - 7 Eylul
Peak in sub-genre #93
$1.00
2
Yahan Ft. Mc Erdem - Tek Vatan
Peak in sub-genre #89
$1.00
4
Cuneyt Senturk Ft. MC Erdem - Olumsuz Ask (Remix)
Peak position #42
$1.00
1. MC ERDEM Kimdir Ve Neler Yapm??t?r ? 18 Eylül 1987 Cuma günü ?stanbul/Zeytinburnunda dünyaya geldi. Do?du?u günden beri Zeytinburnunda ikamet ediyor. ?uanda Anadolu Üniversitesi ??letme Bölümü ö?rencisi. 90l? y?llar?n sonlar?nda rap müzi?e ve break dansa olan ilgisi bu günlere kadar devam etti. O y?llarda iyi bir dinleyici olarak kalan Mc Erdem 2001 senesinin ba?lar?nda hem dans alan?nda hem de müzik alan?nda kendisini geli?tirmeye ba?lad?. Çe?itli barlarda djlik yaparken bir yandan da evinde hit parçalara remixler yap?yordu. Ayn? zamanda da bo? vakitlerinde dans konusunda kendisini geli?tiriyordu. Bir süre bu ?ekilde devam ettikten sonra 2003 - 2004 y?llar?nda kendi evinde amatör olarak rap müzik kay?tlar?n? almaya ba?lad?. ?lk ba?larda kay?tlar?ndan pek memnun kalmayan Mc Erdem zamanla kendisini daha da geli?tirerek 2005 y?l?nda ilk parças?n? kendi sitesine ve di?er internet sitelerine verdi. Bu zamandan sonra ba?kalar?yla olan düetleri de dahil 200 den fazla parça yapan Mc Erdem 6 underground ve 1 bandrollü albüm ç?kard? ve kendi imkanlar?yla 5 klip çekti. Ayn? zamanda 2005-2012 y?llar? aras?nda yakla??k 2000 den fazla parçaya da prodüktörlük yapt?. ?imdiye kadar çe?itli olu?umlar?n kuruculu?unu yapan ve bu olu?umlarda bulunan Mc Erdem art?k hiçbir olu?uma dahil olmamakla beraber müzik hayat?na tek ba??na devam ediyor. ?imdiye kadar say?s?z konser ve organizasyonlarda sahne ald? ve bu ?ekilde devam ediyor. Genellikle duygusal parçalara olan ilgisiyle tan?nan Mc Erdemin çok büyük bir hayran kitlesi var ve bu kitle her geçen gün büyüyerek ço?al?yor. En büyük özelliklerden biriside parçalar?n?n sadece Türkçe Rap dinleyicileri taraf?ndan de?il ayn? zamanda di?er müzik türleri dinleyicileri taraf?ndan da be?enilmesi ve büyük ilgi görmesi. Yap?lan küçük bir istatistik de?erlendirmesi sonucu elde edilen verilere göre Mc Erdemin sadece www.youtube.com adl? video payla??m sitesindeki parçalar?na yap?lan slayt ?ovlar?n izlenme say?s? milyonlar? çoktan a?m??t?r. Facebook adl? internet sitesinde yer alan müzisyen sayfas?ndaki gönderileri 1 y?lda 3 buçuk milyondan fazla gösterim ald?. Ayn? zamanda baz? müzik sitelerinde yer alan sanatç? profil sayfalar?n?n da toplam ziyaret say?lar? toplam? yine milyonlar? çoktan a?m??t?r. www.mcerdem.com adl? web sitesine 2005 y?l?ndan bu yana 300.000 in üzerinde insan girmi?tir ve bu say?da her geçen gün ço?almaktad?r. Kendi i?ini kendisi yapmay? seven Mc Erdem parçalar?n?n tüm i?lemlerini kendisi yap?yor. Alt yap?lar?ndan parçan?n kayd?n?n al?nmas?na ve mix & mastering a?amalar?na kadar her ?eyi kendisi üstlenen Mc Erdem baz? parçalarda da yak?n arkada?lar?ndan beat deste?i al?yor. Mc Erdem ayn? zamanda iyi bir bilgisayar kullan?c?s? ve web tasar?m i?iyle u?ra??yor. ?imdiye kadar 30 dan fazla web sitesi yapt? ve yay?nlad?. Bu çal??malar? www.erdemtuncer.net adresinden inceleyebilirsiniz. Mc Erdem hakk?nda daha geni? bilgi almak için www.mcerdem.com sitesindeki ?leti?im k?sm?n? kullanabilirsiniz yada mcerdem@mcerdem.com adresine mail atabilirsiniz Son Güncelleme Tarihi : 04.11.2011
Band/artist history
2004 - 2018
READ MORE
READ LESS
Promoted Not related to artist
Promo
Drake x Ty Dolla Sign x A Boogie x City Girls - Tr
Promo
Real one-santana liljr
Promo
Italian Leather (BUY 1, GET 2 FREE)
Promo
Tik Tok *SOLD*
PLAY
FOLLOW
SHARE
Playlist